Huurvoorwaarden

1. Huurcontract
Het huurcontract, dat bindend is, bevestigt de huurafspraak aangegaan tussen de verhuurder, Turkey Holiday Rental, en de huurder. Na de reservering krijgt de huurder twee exemplaren van de huurovereenkomst/FAKTUUR toegezonden. Deze stuurt binnen 10 werkdagen een exemplaar van deze huurover-eenkomst/ /FAKTUUR ondertekend naar Turkey Holiday Rental terug. In de huurovereenkomst zijn de volgende gegevens opgenomen: naam van de verhuurder, naam van de (hoofd-) huurder, de naam en de vestigingsplaats van het bungalowpark, de huurperiode, het maximaal aantal personen per overnachting en de huurprijs.

In de huurovereenkomst zijn de volgende gegevens opgenomen:

Verhuurder: naam, adres, telefoonnummers en bankgegevens
Bungalowpark: naam, adres en telefoonnummers
Huurperiode: naam, adres en de vestigingsplaats
Aantal personen per overnachting:
Huurprijs:

2. Aansprakelijkheid en plichten Turkey Holiday Rental
Turkey Holiday Rental is ten opzichte van de huurder aansprakelijk voor de goede uitvoering van de uit de huurovereenkomst voortvloeiende veplichtingen. Indien Turkey Holiday Rental aansprakelijk is voor door de huurder geleden derving van vakantiegenot, bedraagt de vergoeding maximaal het bedrag van de totale huursom. Turkey Holiday Rental heeft de plicht een in moeilijkheden verkerende huurder naar beste kunnen hulp te bieden. De daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van Turkey Holiday Rental, indien de tekortkoming in de uitvoering van de huurovereenkomst aan Turkey Holiday Rental is toe te rekenen. Indien de oorzaak aan de huurder is toe te rekenen, is Turkey Holiday Rental tot verlening van hulp en bijstand verplicht voor zover dat redelijkerwijs van haar kan worden gevergd. De kosten zijn in dat geval voor de huurder.

Turkey Holiday Rental is gerechtigd het huurcontract als ontbonden te beschouwen zonder tussenkomst van de rechter als de huurder zich, ook na schriftelijke en per aangetekende post verzonden sommatie/aanmerking, niet houdt aan de overeengekomen betalingstermijnen en als de huurder zich niet aan deze huurvoorwaarden houdt gedurende het verblijf in de bungalow.
Turkey Holiday Rental heeft de taak ervoor te zorgen dat de gehuurde bungalow schoon en in ordelijke staat aan de huurder wordt opgeleverd. Op- en aanmerkingen hierover dient de huurder binnen 24 uur aan Turkey Holiday Rental kenbaar te maken.

Turkey Holiday Rental is niet aansprakelijk voor het niet of slecht uitvoeren van de huurovereenkomst, indien de tekortkomingen, uitgaande van de Nederlandse wet of de in Nederland geldende opvattingen, niet de schuld is van Turkey Holiday Rental. Bij wangedrag van de huurder, waarbij inbreuk wordt gemaakt op de privacy van andere gasten, of als in het algemeen overlast wordt veroorzaakt, houdt Turkey Holiday Rental zich het recht voor de huurder na een eerste waarschuwing de toegang tot de bungalow te ontzeggen. Daarnaast kan Turkey Holiday Rental niet aansprakelijk worden gesteld voor evt. wangedrag van andere gasten.

Er is door Turkey Holiday Rental geen enkele vorm van verzekering getekend voor het dekken van eventuele persoons- of goederenschade geleden door de huurder, die zijn ontstaan tijdens het verblijf in het gehuurde. Turkey Holiday Rental is dan ook van alle aansprakelijkheden tav. deze schades uitgesloten.

Turkey Holiday Rental is niet verantwoordelijk voor tijdelijke uitval cq. storingen in en om de bungalow van water- en/of energiehuishouding, veranderingen van toegangsroutes, verkeersverbindingen, verplaatsing en/of sluiting van winkels, bedrijven ed., bouw- en constructiewerkzaamheden en straat-opbrekingen rondom de bungalow voor zover deze vooraf niet aangekondigd zijn.

Turkey Holiday Rental is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overmacht, zoals oa. natuurrampen, stakingen, buitengewone weersomstandigheden, oorlog, epidemische ziektes en olie-/benzinerantsoenering. Indien Turkey Holiday Rental gedwongen zou zijn, buiten haar schuld, te annuleren, zal de huurder de keuze hebben tussen de huur van een andere bungalow of de terugbetaling van het al betaalde gedeelte van de huursom.

In beide gevallen doet de huurder afstand van verdere rechten.

Turkey Holiday Rental is niet aansprakelijk voor de schade als gevolg van het niet goed uitvoeren van de huurovereenkomst, indien en voor zover deze onjuiste uitvoering is toe te schrijven aan de huurder.

3. Aansprakelijkheid en plichten huurder
De hoofdhuurder, die vermeld wordt op het huurcontract, is aansprakelijk voor de medehuurders en eventuele gasten.

De huurder is ervoor aansprakelijk dat de bungalow nooit zonder speciale toestemming van Turkey Holiday Rental mag worden bewoond door meer personen dan staat aangeven in het contract.
Bij het overschrijden van dit aantal wordt de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwd en wordt de toegang tot de bungalow ontzegd zonder aanspraak op restitutie van de huursom of een gedeelte daarvan De huurder is door het aangegane huurcontract verplicht het gehuurde netjes te houden en zal bij het verlaten van de bungalow deze netjes, opgeruimd en bezemschoon achterlaten. Eventuele extra nodige schoonmaakkosten, buiten de normale schoonmaak (=bezemschoon), dienen door de huurder te worden vergoed. De huurder is aansprakelijk voor de bungalow en alles wat daar toe behoort.

De huurder is verplicht, indien er sprake is van schade aan het gehuurde of toebehoren veroorzaakt door de huurder tijdens het verblijf, deze schade op zijn kosten te (laten) herstellen.

Indien er sprake is van schade aan de bungalow of de inventaris, is de huurder verplicht binnen 24 uur Turkey Holiday Rental hier van op de hoogte te stellen. De daarmee verband houdendereparatie- en vervangingskosten dienen onmiddellijk ter plaatse te worden vergoed.

Later kan de huurder deze evt. verhalen op een door hem, buiten Turkey Holiday Rental om, afgesloten reisverzekering.

Indien er schade wordt geconstateerd als de huurder reeds is afgereist, dan worden deze schades alsnog hersteld op diens kosten. De huurder doet er goed aan zijn wettelijke aansprakelijkheid, bijv. in geval van door hem veroorzaakte brand van de betrokken bungalow, te verzekeren. In Nederland is deze aansprakelijkheid door bijna alle aansprakelijkheidsverzekeringen voor particulieren gedekt. Ook dient de huurder een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.

De volgende betalingsvoorwaarden zijn geldende:

– binnen 14 dagen na uitschrijven van het huurcontract: 25% van het totale huurbedrag per bank
– 30 dagen voor de huurder intrek neemt: 75% van het totale huurbedrag per bank

5. Prijzen
Alle prijzen genoemd in deze website zijn prijzen onder voorbehoud. Prijsveranderingen kunnen niet worden ingevoerd binnen een periode van 6 maanden nadat het huurcontract is afgesloten.

6. Klachten
Eventuele reklamaties over dingen die niet aanwezig zijn of niet naar behoren functioneren in de bungalow moeten door de huurder binnen 4 uur per telefoon, per telex, per brief of per fax worden meegedeeld aan Turkey Holiday Rental. De huurder is verplicht om Turkey Holiday Rental 48 uur tijd te geven om hetgeen niet aanwezig is te vervangen of hetgeen niet naar behoren functioneert te repareren. In geval van schade is de huurder verplicht de schade zoveel mogelijk te beperken zodat het verlies voor Turkey Holiday Rental minimaal is.

Als de klacht niet bevredigend wordt opgelost dient de huurder binnen 2 weken na terugkeer een schriftelijk en gemotiveerd schrijven in te dienen bij Turkey Holiday Rental.

Een vroegtijdig vertrek, zonder Turkey Holiday Rental daarvan op de hoogte te hebben gebracht, of het zich niet houden aan de tijdslimiet van 24 uur waarbinnen een klacht moet worden gemeld, vrijwaart Turkey Holiday Rental van elke acceptatie van een klacht of elke vorm van restitutie.

7. Annulering
Indien de huurder het huurcontract wil annuleren, dient dit als volgt te gebeuren: schriftelijk en alleen d.m.v. een aangetekende brief naar Turkey Holiday Rental.

Deze annulering is pas geldig vanaf de dag dat Turkey Holiday Rental deze heeft ontvangen. In geval van annulering van het contract brengt Turkey Holiday Rental de volgende bedragen in rekening:

– 63 tot 42 dagen voor aankomst: 35% van het totale huurbedrag.

– 41 tot 21 dagen voor aankomst: 75% van het totale huurbedrag.

– Vanaf 20 dagen voor aankomst: 100% van het totale huurbedrag.

Het is de huurder toegestaan het gehuurde over te dragen aan een andere huurder.

De vervangende huurder en de oorspronkelijke huurder zijn beiden hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het evt. nog verschuldigde gedeelte van de totale hoofdsom.

De wijzigingskosten bedragen € 40. Indien hiervan sprake is moet u zich schriftelijk wenden tot Turkey Holiday Rental.

8. Huisdieren
Huisdieren mogen slechts dan worden meegenomen (al dan niet tegen betaling), als dit na toestemming van Turkey Holiday Rental in het huurcontrakt staat vermeld.

9. Prijzen
Alle prijzen genoemd in onze website zijn prijzen inclusief kosten voor elektriciteit en waterverbruik

10. Rechtspraak
Op de tussen Turkey Holiday Rental en huurder gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen worden afgewikkeld door de rechtbank in het rechtsgebied waarbinnen zich de vestigingsplaats van Turkey Holiday Rental bevindt.

11. Website
Tevens verwijzen wij u naar de algemene informatie die te vinden is op onze website.